กระบวนการและแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

1. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม    2. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย (บุคลากรภายในส่วนงาน)   3. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย (บุคลากรภายนอก ม.มหิดล)    4. กระบวนการยืมเงินโครงการวิจัย   5. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานเพื่อส่งใช้เงินยืม   6. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน    7. กระบวนการส่งคืนเงินทุนวิจัยและดอกเบี้ย    8. แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

1. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
 เอกสารหมายเลข วจ.012 แบบขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย       
 เอกสารหมายเลข วจ.013 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว       

2. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย (บุคลากรภายในส่วนงาน)

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
 เอกสารหมายเลข วจ.004 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบุคลากรภายในส่วนงาน       

3. กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย (บุคลากรภายนอก ม.มหิดล)

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
 เอกสารหมายเลข วจ.005 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล       

4. กระบวนการยืมเงินโครงการวิจัย

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
 เอกสารหมายเลข วจ.001 แบบขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนการวิจัย       
 เอกสารหมายเลข วจ.002 สัญญายืมเงินอุดหนุนวิจัย     

5. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานเพื่อส่งใช้เงินยืม

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข วจ.006 แบบนำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย       
 เอกสารหมายเลข วจ.007 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมอนุมัติเบิกจ่าย     
 เอกสารหมายเลข วจ.008 แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
 เอกสารหมายเลข วจ.009 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ     
 เอกสารหมายเลข วจ.010 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการวิจัย-รับทำวิจัย
 เอกสารหมายเลข วจ.011 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1    
ส่วนที่ 2    
รวมส่วนที่ 1 และ 2    

6. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

รายการ ดาวน์โหลดฟอร์ม ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข วจ.006 แบบนำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย       
 เอกสารหมายเลข วจ.007 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมอนุมัติเบิกจ่าย     
 เอกสารหมายเลข วจ.008 แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
 เอกสารหมายเลข วจ.009 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ     
 เอกสารหมายเลข วจ.010 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการวิจัย-รับทำวิจัย
 เอกสารหมายเลข วจ.011 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1    
ส่วนที่ 2    
รวมส่วนที่ 1 และ 2    

7. กระบวนการส่งคืนเงินทุนวิจัยและดอกเบี้ย


8. แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

    วจ.001 แบบขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนการวิจัย      

    วจ.002 สัญญายืมเงินอุดหนุนวิจัย      

    วจ.003 แบบขออขยายเวลาส่งคืนเงินยืม          ตัวอย่าง วจ.003  

    วจ.004 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบุคลากรภายในส่วนงาน      

    วจ.005 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล      

    วจ.006 แบบนำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย      

    วจ.007 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมอนุมัติเบิกจ่าย      

    วจ.008 แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์  

    วจ.009 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ      

    วจ.010 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการวิจัย-รับทำวิจัย  

    วจ.011 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)      

    วจ.011 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)      

    วจ.012 แบบขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย      

    วจ.013 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว      

    วจ.014-1 (ร่าง) สรุปรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการสำหรับโครงการวิจัย      

    วจ.014-2 แบบสรุปรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการสำหรับโครงการวิจัย