ปีงบประมาณ
ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
2547
บริการวิชาการ Urban Eco-Studio รศ.อนุชาติ พวงสำลี The European Commission
2547
ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการชนิดและปริมาณของแบคทีเรียทนทองแดงในดินบริเวณรากเฟินเงิน Pteris vittata ผศ.พัฒน ทวีโภค ไม่ระบุ
2547
ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ รศ.ปกรณ์ สุวานิช ไม่ระบุ
2547
ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการความพร้อมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: เทศบาลนครอุบลราชธานี ผศ.สมพงษ์ ธงไชย ไม่ระบุ
2547
ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการการศึกษาเบื้องต้นของการแพร่กระจายโลหะหนักในบ่อเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ กรณีศึกษา คลองผีหลอก ตำบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ผศ.เรวดี โรจนกนันท์ ไม่ระบุ
2547
บริการวิชาการ การประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ รศ.พิสิฐ ศุกรียพงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2547
บริการวิชาการ "Strengthening provincial mechanisms for the management of food safety" รศ.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ องค์การอนามัยโลก
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ของบริษัทไชยภาคย์การแร่จำกัด ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทไชยภาคย์การแร่ จำกัด
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตและโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ณ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทเซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาการแพร่กระจายของสารพิษจากปล่องระบายอากาศเสีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทปูนซีเมนต์

เลือกรูปแบบการค้นหา ปีงบประมาณ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ+หัวหน้าโครงการ ประเภทโครงการ+หัวหน้าโครงการจำนวน 459 โครงการ
ขณะนี้อยู่ที่หน้า 12 ในทั้งหมด 46 หน้า

หน้าแรก   ย้อนกลับ  หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย

หน้าที่ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46