ปีงบประมาณ
ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
2545
บริการวิชาการ การจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน -แม่กลอง รศ.อนุชาติ พวงสำลี มหาวิทยาลัยมหิดล (งบประมาณแผ่นดิน)
2545
บริการวิชาการ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดกำมะถันในน้ำมันเตา ผศ.อัจฉราพร ขำโสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
บริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนยุคใหม่ เพื่อสังคมแห่งการสร้างสมภูมิปัญญา ผศ.โอภาส ปัญญา AusAID
2545
บริการวิชาการ โครงการเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและประชาคม โครงการเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและประชาคมลุ่มน้ำท่าจีน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รศ.อนุชาติ พวงสำลี ทบวงมหาวิทยาลัย
2545
บริการวิชาการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อมลพิษทางอากาศ ผศ.ศรัณยา สุจริตกุล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
2545
บริการวิชาการ Environmental Awareness Building Strategy in the Mekong Basin in Thailand รศ.ศันสนีย์ ชูแวว Mekong River Commission Secretariat
2545
บริการวิชาการ รูปแบบและกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2545
บริการวิชาการ Community Empowerment in Environmental Management : A Policy Issue รศ.อนุชาติ พวงสำลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Asian Development Research Forum (ADRF)
2545
บริการวิชาการ การศึกษารูปแบบการดำเนินงานและการสร้างโครงข่ายของอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2545
บริการวิชาการ การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ความยากจน รศ.อนุชาติ พวงสำลี สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

เลือกรูปแบบการค้นหา ปีงบประมาณ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ+หัวหน้าโครงการ ประเภทโครงการ+หัวหน้าโครงการจำนวน 541 โครงการ
ขณะนี้อยู่ที่หน้า 12 ในทั้งหมด 55 หน้า

หน้าแรก   ย้อนกลับ  หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย

หน้าที่ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55