ปีงบประมาณ
ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
2547
บริการวิชาการ การประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ รศ.พิสิฐ ศุกรียพงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2547
บริการวิชาการ รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รศ.สยาม อรุณศรีมรกต สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2547
บริการวิชาการ "Strengthening provincial mechanisms for the management of food safety" รศ.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ องค์การอนามัยโลก
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ของบริษัทไชยภาคย์การแร่จำกัด ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทไชยภาคย์การแร่ จำกัด
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตและโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม ณ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทเซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาการแพร่กระจายของสารพิษจากปล่องระบายอากาศเสีย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทปูนซีเมนต์
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัทปูนซีเมนต์
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ คำขอประทานเลขที่ 13/2536 หมู่ 11 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายโรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ณ บ้านเด้กอ่อนพญาไท ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ มูลนิธิรามาธิบดี
2547
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)โครงการวางระบบเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้ว SEA-ME-WE4 ผศ.อรพินท์ เอี่ยมศิริ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เลือกรูปแบบการค้นหา ปีงบประมาณ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ+หัวหน้าโครงการ ประเภทโครงการ+หัวหน้าโครงการจำนวน 452 โครงการ
ขณะนี้อยู่ที่หน้า 12 ในทั้งหมด 46 หน้า

หน้าแรก   ย้อนกลับ  หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย

หน้าที่ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46