19 มกราคม พ.ศ. 2563, 14:00 น. / 19 January 2020, 14:00 hrs

(PM2.5)

111

    55 µg/m3   
(24-hrs average)   
31.1 ppb   
(8-hrs average)    
30.7 ppb   
(1-hrs average)   
    83 µg/m3   
(24-hrs average)    
0.7 ppm   
(8-hrs average)   
0.3 ppb   
(1-hrs average)