10 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 12:00 น. / 10 December 2019, 12:00 hrs

(PM2.5)

104

    52 µg/m3   
(24-hrs average)   
28.9 ppb   
(8-hrs average)    
27.2 ppb   
(1-hrs average)   
    85 µg/m3   
(24-hrs average)    
0.8 ppm   
(8-hrs average)   
0.5 ppb   
(1-hrs average)