2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12:00 น. / 2 July 2020, 12:00 hrs

(PM2.5)

16

    16 µg/m3   
(24-hrs average)   
8.5 ppb   
(8-hrs average)    
8.7 ppb   
(1-hrs average)   
    30 µg/m3   
(24-hrs average)    
0.7 ppm   
(8-hrs average)   
4.2 ppb   
(1-hrs average)